icon icon icon

LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ

LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ: •    Lập dự án đầu tư xây dựng, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế các công trình xây dựng bao gồm: ...

KHẢO SÁT

NỘI DUNG CÔNG TÁC KHẢO SÁT XÂY DỰNG: 1. Khảo sát xây dựng gồm khảo sát địa hình, khảo sát địa chất công trình, khảo sát địa chất thủy văn...

QUẢN LÝ DỰ ÁN

TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN: •    Quản lý tiến độ, quản lý chất lượng; •    Quản lý chi phí; •    Q...

GIÁM SÁT

GIÁM SÁT – KIỂM ĐỊNH CÔNG TRÌNH: TƯ VẤN GIÁM SÁT : 1. Mọi công trình xây dựng trong quá trình thi công  phải được thực hiện chế độ g...

THIẾT KẾ

THIẾT KẾ:  •    Thiết kế quy hoạch chung; •    Thiết kế quy hoạch chi tiết; •    Thiết ...

Các đối tác